PHIẾU KHAI BÁO THÔNG TIN Y TẾ

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC
* Phiếu khai báo thông tin y tế chỉ có giá trị trong vòng 24 giờ * Cảnh báo: Khai báo thông tin sai là vi phạm pháp luật Việt Nam, có thể bị xử lý hình sự!

Hóa đơn điện tử sẽ được xuất tự động, quý khách vui lòng điền chính xác thông tin cần xuất hóa đơn!